Xem hướng nhà

Chọn hướng nhà tốt nhất theo Phong Thủy


Bảng xem hướng nhà hợp tuổi Nam mạng

Tuổi (Âm lịch)
Hướng Tây
Hướng Tây Bắc
Hướng Bắc
Hướng Đông Bắc
Hướng Đông
Hướng Đông Nam
Hướng Nam
Hướng Tây Nam
Tất cả hướng
1942 - Nam mạng
Nam
1943 - Nam mạng
Nam
1944 - Nam mạng
Nam
1945 - Nam mạng
Nam
1946 - Nam mạng
Nam
1947 - Nam mạng
Nam
1948 - Nam mạng
Nam
1949 - Nam mạng
Nam
1950 - Nam mạng
Nam
1951 - Nam mạng
Nam
1952 - Nam mạng
Nam
1953 - Nam mạng
Nam
1954 - Nam mạng
Nam
1955 - Nam mạng
Nam
1956 - Nam mạng
Nam
1957 - Nam mạng
Nam
1958 - Nam mạng
Nam
1959 - Nam mạng
Nam
1960 - Nam mạng
Nam
1961 - Nam mạng
Nam
1962 - Nam mạng
Nam
1963 - Nam mạng
Nam
1964 - Nam mạng
Nam
1965 - Nam mạng
Nam
1966 - Nam mạng
Nam
1967 - Nam mạng
Nam
1968 - Nam mạng
Nam
1969 - Nam mạng
Nam
1970 - Nam mạng
Nam
1971 - Nam mạng
Nam
1972 - Nam mạng
Nam
1973 - Nam mạng
Nam
1974 - Nam mạng
Nam
1975 - Nam mạng
Nam
1976 - Nam mạng
Nam
1977 - Nam mạng
Nam
1978 - Nam mạng
Nam
1979 - Nam mạng
Nam
1980 - Nam mạng
Nam
1981 - Nam mạng
Nam
1982 - Nam mạng
Nam
1983 - Nam mạng
Nam
1984 - Nam mạng
Nam
1985 - Nam mạng
Nam
1986 - Nam mạng
Nam
1987 - Nam mạng
Nam
1988 - Nam mạng
Nam
1989 - Nam mạng
Nam
1990 - Nam mạng
Nam
1991 - Nam mạng
Nam
1992 - Nam mạng
Nam
1993 - Nam mạng
Nam
1994 - Nam mạng
Nam
1995 - Nam mạng
Nam
1996 - Nam mạng
Nam
1997 - Nam mạng
Nam
1998 - Nam mạng
Nam
1999 - Nam mạng
Nam
2000 - Nam mạng
Nam
2001 - Nam mạng
Nam
2002 - Nam mạng
Nam
2003 - Nam mạng
Nam
2004 - Nam mạng
Nam
2005 - Nam mạng
Nam
2006 - Nam mạng
Nam
2007 - Nam mạng
Nam
2008 - Nam mạng
Nam
2009 - Nam mạng
Nam
2010 - Nam mạng
Nam
2011 - Nam mạng
Nam
2012 - Nam mạng
Nam
2013 - Nam mạng
Nam
2014 - Nam mạng
Nam
2015 - Nam mạng
Nam
2016 - Nam mạng
Nam
2017 - Nam mạng
Nam
2018 - Nam mạng
Nam
2019 - Nam mạng
Nam
2020 - Nam mạng
Nam
2021 - Nam mạng
Nam
2022 - Nam mạng
Nam

Bảng xem hướng nhà hợp tuổi Nữ mạng

Tuổi (Âm lịch)
Hướng Tây
Hướng Tây Bắc
Hướng Bắc
Hướng Đông Bắc
Hướng Đông
Hướng Đông Nam
Hướng Nam
Hướng Tây Nam
Tất cả hướng
1942 - Nữ mạng
Nam
1943 - Nữ mạng
Nam
1944 - Nữ mạng
Nam
1945 - Nữ mạng
Nam
1946 - Nữ mạng
Nam
1947 - Nữ mạng
Nam
1948 - Nữ mạng
Nam
1949 - Nữ mạng
Nam
1950 - Nữ mạng
Nam
1951 - Nữ mạng
Nam
1952 - Nữ mạng
Nam
1953 - Nữ mạng
Nam
1954 - Nữ mạng
Nam
1955 - Nữ mạng
Nam
1956 - Nữ mạng
Nam
1957 - Nữ mạng
Nam
1958 - Nữ mạng
Nam
1959 - Nữ mạng
Nam
1960 - Nữ mạng
Nam
1961 - Nữ mạng
Nam
1962 - Nữ mạng
Nam
1963 - Nữ mạng
Nam
1964 - Nữ mạng
Nam
1965 - Nữ mạng
Nam
1966 - Nữ mạng
Nam
1967 - Nữ mạng
Nam
1968 - Nữ mạng
Nam
1969 - Nữ mạng
Nam
1970 - Nữ mạng
Nam
1971 - Nữ mạng
Nam
1972 - Nữ mạng
Nam
1973 - Nữ mạng
Nam
1974 - Nữ mạng
Nam
1975 - Nữ mạng
Nam
1976 - Nữ mạng
Nam
1977 - Nữ mạng
Nam
1978 - Nữ mạng
Nam
1979 - Nữ mạng
Nam
1980 - Nữ mạng
Nam
1981 - Nữ mạng
Nam
1982 - Nữ mạng
Nam
1983 - Nữ mạng
Nam
1984 - Nữ mạng
Nam
1985 - Nữ mạng
Nam
1986 - Nữ mạng
Nam
1987 - Nữ mạng
Nam
1988 - Nữ mạng
Nam
1989 - Nữ mạng
Nam
1990 - Nữ mạng
Nam
1991 - Nữ mạng
Nam
1992 - Nữ mạng
Nam
1993 - Nữ mạng
Nam
1994 - Nữ mạng
Nam
1995 - Nữ mạng
Nam
1996 - Nữ mạng
Nam
1997 - Nữ mạng
Nam
1998 - Nữ mạng
Nam
1999 - Nữ mạng
Nam
2000 - Nữ mạng
Nam
2001 - Nữ mạng
Nam
2002 - Nữ mạng
Nam
2003 - Nữ mạng
Nam
2004 - Nữ mạng
Nam
2005 - Nữ mạng
Nam
2006 - Nữ mạng
Nam
2007 - Nữ mạng
Nam
2008 - Nữ mạng
Nam
2009 - Nữ mạng
Nam
2010 - Nữ mạng
Nam
2011 - Nữ mạng
Nam
2012 - Nữ mạng
Nam
2013 - Nữ mạng
Nam
2014 - Nữ mạng
Nam
2015 - Nữ mạng
Nam
2016 - Nữ mạng
Nam
2017 - Nữ mạng
Nam
2018 - Nữ mạng
Nam
2019 - Nữ mạng
Nam
2020 - Nữ mạng
Nam
2021 - Nữ mạng
Nam
2022 - Nữ mạng
Nam